درختان تزئینی

از قبیل درخت فردوس پالونیا عنبر سائل باران طلایی افرا ژاپنیو....
 
 

تصاویر: