دوره حمل و نقل

شما میتوانید در دوره حمل و نقل با آموزش اینترنتی بمدت سه ماه و با هزینه ماهی 100 هزارتومان شرکت کرده و اگر واجد شرایط بودید به استخدام سازمانهای بزرگ درایید.