طرح کاشت درختان سریع الرشد

مقدمه :

درخت پالونیا که مطالعات و تحقیقات آن را پارلمان کشورکانادا بعهده دارد تحول عظیمی در صنعت چوب و سایر فرآورده های چوبی ایجا میکند .

این درخت دراستان های شمالی ایران شبی 2 سانتی متر و ماهی 60 سانتی متر رشد میکند و بعد از سه سال به 16 متر طول و30 سانتیمتر قطر میرسد .

چوب آن ترک نمیخورد و تاب برنمی دارد .وزن مخصوص آن سبک است و در ساخت آلات موسیقی ، هواپیما ،کشتی ومبلمان مصرف فراوان دارد .

برگ آن سرشار از نیتروژن بوده که علوفه و کود بسیار ارزشمندی از ان بدست می آید .

میوه آن برای تولید دارو میتواند مورد استفاده قرار گیرد و زیر درختان محیط مناسبی برای پرورش زنبور عسل و تولید نهال بطور گسترده است .

طرح شماره یک

الف : زیر ساخت های مورد نیاز برای اجرای طرح توسط مجری

1 – زمین یک هکتار محصور شده و دارای آب کافی .

2 – زمین مسطح و یا اگر شیب دار است بصورت پلکان (تراس ) شود .

3 – سیستم آبیاری بصورت سنتی و یا سیتم های پیشرفته .

ب: نهال و کاشت آن

1 – تعداد 1600 حفره برای کاشت نهال

2- فاصله نهال ها 2*3 متر است که میتوان 2*2 اجرا نمود .

3 – اندازه نهال ها 1متر است .

4 - تغذیه کود باید در دو نوبت در سال اجرا گردد .

5 – تامین ماسه برای کاشت نهال

طرح شماره 2

تولید نهال

مقدمه :

از آنجایی که طرح شماره یک تا رسیدن به مرحله فروش سه سال طول خواهد کشید در زیر درختان میتوان طرح تولید نهال پالونیا را اجرا نمود تا در پایان هر سال حد اقل از سود 100٪ برخوردار خواهد شد .

ج : طرح تولید نهال

بر مبنای 20/000 نهال که میتواند بستگی به تمایل مجری و در صورت توان مالی به هر میزان افزایش یابد .

1 – گلدان سایز 10 تعداد 20/000 عدد

2 – کود

3 – ماسه

4 – نشاء 10 سانتی متری

5 – حمل

بهای هر گلدان آماده و تحویل در محل 000/40 ریال

توجیه اقتصادی


 • درصد سود

  شرح

  قیمت واحد (ریال)

  محصول

  شماره

  300-400

  بعد از سه سال از اجرای طرح

  30/000/000

  درخت پالونیا

  1

  ٪100

  هر سال

  7000-8000

  نهال یکساله

  2

  بیش از 100٪

  در صورت تولید علوفه و کود و بسته بندی میوه +کندوی عسل

  --------

  برگ و میوه و گل

  3

د:خدمات بنیاد

1 – آموزش و راهنمایی در تمام مراحل اجرای طرح

2- بازدید از طرح یک بار در هر فصل

3 – کارشناسی دائمی تلفنی

4 – مشاوره در فروش یا فر آوری محصول

ح : میزان سرمایه گذاری ثابت توسط مجری

1 – هزینه اجاره یا خرید زمین

2 – فنس کشی

3- راه اندازی سیسم آبیاری

4 – خرید ماسه

5- دستمزد کارگری

م : سرمایه گذاری

1 – 1600 نهال یک متری هر اصله 150/000 ریال 240/000/000 ریال

2 – کود مایع دو نوبت در سال 50/000/000 ریال 50/000/000 ریال

3 – نهادهای تولید (نشاء+ کود+ماسه+گلدان+حمل) 40/000 ریال 800/000/000 ریال

--------------------------------------------------------------------------------
هزینه کل سفارشات 1/090/000/000 ریال

تبصره :

1--با توجه به وارداتی بودن این گونه ها ایجاد چنین مراکزی میتواند تامین کننده نهال مورد نیاز برای کشور باشد .

2 – آگر زمینی اجاره ای است سعی شود قرار داد 5 ساله باشد زیرا بدون تردید این کار ادامه پیدا خواهد کرد .

3 – اجرای این طرح در هر زمان قابلیت اجرا دارد .

4 – زمینه صادرات این گونه ها برای کشور های حاشیه دریای خزر فراهم است .

از پیوستن شما به این طرح ها خوشنودیم

تصاویر: