میوه های جدید

از قبیل شاه بلوط توت موزی درختان بدون شاخه پوملو و ...

تصاویر: