اطلاعیه

دکتر جهانگیری هیچگونه کانالی در برنامه های ارتباطی از قبیل تلگرام واینستاگرام و... ندارد و کانال های موجود هیچ وابستگی به بنیاد و شخص دکتر جهانگیری ندارند.

دسته بندی: