اخبار

با همکاری دانشکده چشم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و موزه کندلوس و با حمایت سازمان یونسکو چند سال است که در زمینه پیدایش عینک در جهان پژوهش و مطالعات گسترده ی صورت پذیرفته که امیدوارم در سال جاری چاپ و توزیع گردد.

این بنیاد سالهاست با جمع آوری افکت آب از قطره آب یا جوی آب یا طوفان دریا و انواع صداهای که توسط آب ایجاد میشود در نظر دارد که چند دقیقه موسیقی که همه نوازنده های آن آب هستند تنظیم و به اجرا در آید.

کتابی در دست تهیه و تدوین است که دیو سفید از افسانه تا حقیقت نام دارد لذا از کلیه اندیشمندان نویسندگان و محققین کشور دعوت بعمل می آید تا با ارائه اطلاعات و مستندات