آرتیمیس

آرتیمیس
قیمت:
100,000 ریال
معرفی محصول: 

گیاه  ارتیمیس

تیره کاسنیCompositae     

Artemesia  absinthium L         :نام لاتین

نیازها ی اکولوژیکی

افسنطین گیاهی است که در نور رویش به طور فراوان وهوای گرم نیازدارد .این گیاه به خشکی مقاوم است و میتوان آنرا به صورت دیم نیز کشت کرد.

. PH خاک برای افسنطینبین 6/5 تا 5/7 مناسب میباشد.

.