استویا

استویا
قیمت:
100,000 ریال
معرفی محصول: 

استویا Stevia rebaudianaBertoni ،گیاهی از تیره مرکبان Compositae ،

علفی و حساس به سرما ست بهترین دمای رشد این گیاه 30-15 درجه سانتیگراد است.

با کوتاه شدن روز و سرد شدن هوا شرایط گلدهی فراهم می شود.