تاریخ بنادر و جزایر خلیج فارس

تاریخ بنادر و جزایر خلیج فارس
قیمت:
150,000 ریال
دسته بندی: 
معرفی محصول: 

مهندس کازرونی در زمان قاجار کلیه جزایر و بنادر خلیج فارس را مساحی و آمار گیری نموده وسند ارزنده و مقبولی است که نشانگر تسلط ایران به جزایری است که امروزه مورد مناقشه است.