تانسی

تانسی
قیمت:
100,000 ریال
معرفی محصول: 

گیاه تانسی

 با نام علمیTanaetum  vulgare

دارای گلهای زرد رنگ است و طول گیاه به 150-50 سانتی متر میرسد.

و خاک اسیدی را جهت رشد ترجیح میدهد.