ملیس

ملیس
ملیس ملیس
قیمت:
100,000 ریال
معرفی محصول: 

ملیس

 نام علمی : Melisa officinalis

بادرنجبویه گیاهی علفی و چند ساله،باریزوم چوبی،ساقه راست ومنشعب 4گوش که ارتفاع آن تا حدود یک متر رسیده،