کتاب هزار راه نرفته

کتاب هزار راه نرفته
قیمت:
150,000 ریال
دسته بندی: 
معرفی محصول: 

درآمد نفتی قوم ایران را که کارآفرینان بزرگ جهان هستند از فضای خلاقیت و نوآوری دور نگه داشته و موجب گردیدهکه هزاران راه ترقی و پیشرفت و ایجاد ثروت را فراموش کنیم . هزار راه نرفته مارا به مسیری که باید در آینده طی شود رهنمون میگردد.