رضا ابراهیمی

روستای کندلوس بازسازی زیبایی های قدیمی یک شهر است.