مهمانسرا

مهمانسرا

در کنار موزه مهمانسرا کندلوس قرار دارد که محیطی مناسب را برای اقامت چند روزه بازدید کنندگان فراهم کرده است.
تلفن رزرو: 01913362228 
خانم کرمانی 09901949400

آدرس: 
کندلوس، در کنار موزه، مهمانسرای کندلوس
تصاویر: 
مهمانسرا
مهمانسرا
مهمانسرا
مهمانسرا