مهمانسرا

مهمانسرا

در کنار موزه مهمانسرا کندلوس قرار دارد که محیطی مناسب را برای اقامت چند روزه بازدید کنندگان فراهم کرده است.

تلفن رزرو: 01152362228 

خانم کرمانی 09901949400

آدرس: 
کندلوس، در کنار موزه، مهمانسرای کندلوس
تصاویر: 
مهمانسرا
مهمانسرا
مهمانسرا
مهمانسرا